محصولات

کمپرسورهای ابیمتالکس یک مرحله ایی ودومرحله ایی ازیک سیلندرتادوازده سیلندرقابل دسترس هستند که شامل مدلهای 210,310, 420, 510, 6 30, 720, 30 & 1200 میباشندگنجایشاینکمپرسورهاشامل:

Visitors Counter :